Privacy beleid

Sinne Enerzjy Fryslân verwerkt persoonsgegevens van haar klanten conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken en hoe wij omgaan met deze gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten, waaronder:

  • Naam en adresgegevens
  • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
  • Betaalgegevens

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van onze diensten
  • Het afhandelen van betalingen

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of jouw toestemming hiervoor intrekken. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar sturen naar ons e-mailadres.

 

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.